Cambel

111 tekstów – auto­rem jest Cam­bel.

Czu­je Two­je ser­ce w sobie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 grudnia 2018, 17:07

Półto­ra ro­ku uciekałam, Ty uciekałeś. Wyp­ro­wadziłeś się z nasze­go do­mu, poz­byłam się Go by żad­na ściana, żaden kąt mi o To­bie nie przy­pomi­nal, uciekłam z kra­ju, wróciłam tam gdzie sie poz­na­liśmy, Ty [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 grudnia 2018, 20:45

Wy­latu­je dzi­siaj ze słowa­mi, że mnie kochasz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 listopada 2018, 08:10

Jut­ro zno­wu masz za­miar się sta­wić w moich drzwiach, po co Ty mi to wszys­tko ro­bisz. Mówisz, że mnie nie kochasz, nig­dy już się te­go nie od­bu­duje poczym pro­sisz bym poz­wo­liła Ci [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 listopada 2018, 10:12

I na­wet nie mogę Cię zat­rzy­mać, gaśniesz mi na mrug­nięcie oka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 listopada 2018, 14:20

Stanął w moich drzwiach, i sa­ma nie wiem co bar­dziej bo­lało, je­go wi­dok czy mo­je kłam­stwa wy­powiada­ne, że już Go nie kocham.
Prze­cież kocham. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 listopada 2018, 11:38

Dziś są mo­je urodzi­ny, rodzę się po­raz 26, w tym ro­ku obieca­lam że się od Ciebie uwol­nie, rok te­mu też to mówiłam. Dziś zno­wu jes­teśmy w tej sa­mej stre­fie cza­sowej, w tym sa­mym kra­ju, lecz to nie zmienia nicze­go wciąż pragnę byś zniknął.

sto lat sto lat. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 listopada 2018, 09:07

Tak nap­rawdę ważna jest tyl­ko chwi­la, ta chwi­la miła cza­sem to błąd. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 listopada 2018, 20:40

Możesz łamać mo­je ser­ce na małe ka­wałeczki, a ja i tak poz­bieram je wszys­tkie i włoże Ci ję w dłonie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 listopada 2018, 21:01

Wspom­nienie o To­bie, jest dla mnie jak dom. Kiedy więc mój umysł błądzi, zaw­sze od­najdu­je drogę do Ciebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 listopada 2018, 19:44

Cambel

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

12 grudnia 2018, 08:52carolyna sko­men­to­wał tek­st Mówią, że to złama­ne [...]

5 grudnia 2018, 23:13yestem sko­men­to­wał tek­st Czuje Two­je ser­ce w [...]

5 grudnia 2018, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Czuje Two­je ser­ce w [...]

5 grudnia 2018, 17:07Cambel do­dał no­wy tek­st Czuje Two­je ser­ce w [...]

5 grudnia 2018, 11:57onejka sko­men­to­wał tek­st Półtora ro­ku uciekałam, Ty [...]

4 grudnia 2018, 16:30Cambel sko­men­to­wał tek­st Półtora ro­ku uciekałam, Ty [...]

4 grudnia 2018, 14:27onejka sko­men­to­wał tek­st Półtora ro­ku uciekałam, Ty [...]

4 grudnia 2018, 13:23fyrfle sko­men­to­wał tek­st Półtora ro­ku uciekałam, Ty [...]

3 grudnia 2018, 20:45Cambel do­dał no­wy tek­st Półtora ro­ku uciekałam, Ty [...]

29 listopada 2018, 21:12yestem sko­men­to­wał tek­st Wylatuje dzi­siaj ze słowa­mi, [...]