Cambel

98 tekstów – auto­rem jest Cam­bel.

Żyje­my sza­lonym życiem. 

myśl • 10 maja 2018, 15:23

Nie mogę od­dychać, ale wal­czę tak długo jak tyl­ko mogę 

myśl • 23 kwietnia 2018, 15:01

Ab­so­lut­nie nie wart 

myśl • 10 kwietnia 2018, 15:28

Zdol­na do tornad 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 kwietnia 2018, 11:22

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 4 marca 2018, 22:41

Tyl­ko pat­rz i spoj­rze­niem wyz­na­waj mi miłość. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 lutego 2018, 20:14

I nie lu­bisz kiedy lu­bie się z kimś innym. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 lutego 2018, 10:40

I taką siebie lu­bię najbardziej. 

myśl • 18 lutego 2018, 01:19

Mogę czy­tać Cię, jak ulu­biona ksiaz­ke jak jes­tes obok wiem, ze wszys­tko bedzie dob­rze, Jes­tem wol­na tyl­ko z nim... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 lutego 2018, 23:50

Jed­nak mo­je ser­ce wciąż żyje. ;* 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 lutego 2018, 00:37

Cambel

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

10 maja 2018, 15:23Cambel do­dał no­wy tek­st Żyjemy sza­lonym życiem.  

23 kwietnia 2018, 15:01Cambel do­dał no­wy tek­st Nie mogę od­dychać, ale [...]

10 kwietnia 2018, 15:28Cambel do­dał no­wy tek­st Absolutnie nie wart

4 kwietnia 2018, 13:48fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zdolna do tor­nad

4 kwietnia 2018, 11:22Cambel do­dał no­wy tek­st Zdolna do tor­nad

28 lutego 2018, 20:14Cambel do­dał no­wy tek­st Tylko pat­rz i spoj­rze­niem [...]

22 lutego 2018, 15:39Smurf007 sko­men­to­wał tek­st I nie lu­bisz kiedy [...]

22 lutego 2018, 12:14Papużka sko­men­to­wał tek­st I nie lu­bisz kiedy [...]

21 lutego 2018, 20:58Smurf007 sko­men­to­wał tek­st I nie lu­bisz kiedy [...]