Cambel

97 tekstów – auto­rem jest Cam­bel.

He left me in the dark to this ve­ry day 

myśl • 7 sierpnia 2018, 11:04

Cza­sami jeszcze za życia, ktoś umiera w naszych ser­cach. Ad­rian, Ty właśnie umierasz.

Your lo­ve will ne­ver let me free... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2018, 20:37

Kim jes­teś ? Poz­na­je twarz, lecz nie duszę 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 lipca 2018, 22:20

You wal­ked away far too easily. 

myśl • 14 lipca 2018, 10:01

Nie wiem, ile cza­su mu­si upłynąć aby za­pom­nieć i przes­tać tęsknić za tym co było? Ile cza­su mu­si upłynąć, abym spoj­rzała na in­ne­go mężczyz­ne tak jak pat­rzyłam na Ciebie ? 

myśl • 27 maja 2018, 07:14

Nie mogę od­dychać, ale wal­czę tak długo jak tyl­ko mogę 

myśl • 23 kwietnia 2018, 15:01

Ab­so­lut­nie nie wart 

myśl • 10 kwietnia 2018, 15:28

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 4 marca 2018, 22:41

I nie lu­bisz kiedy lu­bie się z kimś innym. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 lutego 2018, 10:40

A kiedy wra­casz, wra­ca la­to cho­ciaż na szy­bach mróz. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 lutego 2018, 23:00

Cambel

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

7 sierpnia 2018, 11:04Cambel do­dał no­wy tek­st He left me in [...]

30 lipca 2018, 20:37Cambel do­dał no­wy tek­st Czasami jeszcze za życia, [...]

19 lipca 2018, 12:55oszi3 sko­men­to­wał tek­st Kim jes­teś ? Poz­na­je [...]

18 lipca 2018, 22:20Cambel do­dał no­wy tek­st Kim jes­teś ? Poz­na­je [...]

14 lipca 2018, 10:01Cambel do­dał no­wy tek­st You wal­ked away far [...]

27 maja 2018, 07:14Cambel do­dał no­wy tek­st Nie wiem,ile cza­su mu­si [...]

23 kwietnia 2018, 15:01Cambel do­dał no­wy tek­st Nie mogę od­dychać, ale [...]

10 kwietnia 2018, 15:28Cambel do­dał no­wy tek­st Absolutnie nie wart

22 lutego 2018, 15:39Smurf007 sko­men­to­wał tek­st I nie lu­bisz kiedy [...]