Cambel

80 tekstów – auto­rem jest Cam­bel.

Dzieku­je :) 

myśl • 20 listopada 2017, 23:00

Leczę duszę. 

myśl • 23 października 2017, 23:08

Kiedy zro­zumiesz, że to jej wi­na że nas już nie ma ? Kiedy przyz­nasz mi rac­je, wte­dy na no­wo ot­worze ser­ce. I wyz­by­je się tej nienawiści. 

myśl • 21 października 2017, 01:08

Myślę, że ja­kiekol­wiek szczęście jest lep­sze niż by­cie nie­szczęśli­wym z po­wodu ko­goś nieosiągalnego 

anegdota
zebrała 1 fiszkę • 19 października 2017, 00:37

Wi­docznie można żyć bez powietrza. 

myśl • 18 października 2017, 20:01

Dlacze­go wi­nisz wszechświat za swo­je po­rażki ? Prze­cież jes­teś do­rosłym człowiekiem, weź w końcu od­po­wie­dzial­ność za swo­je czy­ny, nie ob­wi­niaj wszys­tkich wokół.
Od­szedłeś w imie ko­biety która nig­dy nie pat­rzyła w Two­je ser­ce.

Nie dręcz mnie. Cho­ciaż ty­le zrób 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 października 2017, 23:57

Życie płata fig­le naj­pierw mam wszys­tko dom rodzi­ne rodzenśtwo i Ciebie a później z ro­ku na rok wszys­tko mi za­biera i na końcu na­wet Ciebie wszys­cy zaw­sze mi mówi­li jes­teś sil­ny dasz radę ale jak po czymś ta­kim pod­nieść się z ko­lan jak żyć swoim życiem a nie w cienu sa­mego siebie.
A. 

myśl • 17 października 2017, 04:53

Na­deszła złość, i straszny żal.
To ta­kie eta­py które trze­ba przejść ? Naj­pierw płacz i tęskno­ta, poźniej złość i żal, a na końcu ser­ce wol­ne od ja­kichkol­wiek uczuć ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 października 2017, 23:37

cze­mu mi to zro­biłes ? 

myśl • 10 października 2017, 09:36

Gdzież ten świat da­leki, pełen dob­rych snów. 

myśl • 30 września 2017, 21:57

Cambel

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cambel

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

20 listopada 2017, 23:00Cambel do­dał no­wy tek­st Dziekuje :) 

24 października 2017, 20:56yestem sko­men­to­wał tek­st Leczę duszę.  

24 października 2017, 14:30.Rodia sko­men­to­wał tek­st Leczę duszę.  

24 października 2017, 14:27róż li­la sko­men­to­wał tek­st Leczę duszę.  

24 października 2017, 13:16.Rodia sko­men­to­wał tek­st Leczę duszę.  

23 października 2017, 23:08Cambel do­dał no­wy tek­st Leczę duszę.  

21 października 2017, 01:08Cambel do­dał no­wy tek­st Kiedy zro­zumiesz, że to [...]

19 października 2017, 05:34Irracja sko­men­to­wał tek­st Widocznie można żyć bez [...]

19 października 2017, 00:37Cambel do­dał no­wy tek­st Myślę, że ja­kiekol­wiek szczęście [...]

18 października 2017, 20:08M.M. sko­men­to­wał tek­st Widocznie można żyć bez [...]